Niekoľko poznámok k priebehu recenzného konania vo vedeckých časopisoch

Účelom recenzného konania je vyradiť rukopisy, ktoré nie sú dostatočne originálne, kvalitné, prínosné alebo inak nezodpovedajú požiadavkám časopisu. Obsah, priebeh a dĺžka recenzného konania sú špecifické pre každý časopis. Vždy je preto nutné vyhľadať informácie platné pre zvolený časopis, a to ako v pokynoch redakcie na webovej stránke príslušného časopisu, tak aj analýzou doteraz zverejnených príspevkov.

Priebeh recenzného konania sa vo všeobecnosti dá zhrnúť do nasledujúcich krokov.

Krok 1: Administratívne preskúmanie rukopisu

Cieľom prvého kroku je identifikovať všetky formálne problémy rukopisu, ako aj zabezpečiť, aby bol rukopis a všetky súvisiace súbory pripravené na slepé recenzné konanie („blind review“).

Počas tohto kroku môže byť rukopis zamietnutý najmä z dôvodu, že nezodpovedá usmerneniam na predkladanie rukopisov (napríklad nebol dodržaný formát alebo požadovaná dĺžka rukopisu a podobne).

Krok 2: Preskúmanie rukopisu vedúcim redaktorom

Keď predložený rukopis prejde administratívnym procesom kontroly, postúpi sa na ďalšie posúdenie vedúcemu redaktorovi. Krok 1 a 2 sa často súhrnne nazývajú aj ako „desk-review.“ K väčšine zamietnutí rukopisov dochádza práve v tejto fáze procesu. 

Úlohou vedúceho redaktora je: (a) uistiť sa, že predložený rukopis je v súlade s cieľmi časopisu, (b) posúdiť jeho kvalitu a prínos pre časopis,  (c) prideliť rukopis redaktorovi, ktorý je kvalifikovaný viesť recenzný proces a rozhodnúť o prijatí alebo odmietnutí rukopisu.

Kľúčovými pre rozhodnutie o prijatí alebo zamietnutí rukopisu sú Abstrakt, Úvod a Zoznam použitej literatúry. Medzi často posudzované informácie patria: cieľová skupina, ktorej je rukopis určený, naviazanosť rukopisu na konkrétnu teóriu, použitie vhodných metód alebo zdrojov literatúry.

Krok 3: Pridelenie rukopisu redaktorovi

Po pridelení rukopisu redaktorovi sa začína najkritickejšia časť recenzného procesu. Redaktor vyberie a pozve recenzentov a následne riadi celý rozhodovací proces o prijatí alebo zamietnutí rukopisu.

Krok 4: Recenzné konanie

Vo vedeckých časopisoch sa zvyčajne využíva proces dvojitého slepého posudzovania rukopisov („double-blind peer review“). To znamená, že autori nie sú oboznámení s identitou jednotlivých recenzentov a rovnako recenzenti nie sú oboznámení s identitou autorov.

Ako už vyplýva z názvu, rukopis je posudzovaný dvomi nezávislými recenzentami. Za určitých okolností však môže byť počet recenzentov aj vyšší (napríklad redaktor pozve tretieho recenzenta, ktorý sa zameria výlučne na použitú metodológiu alebo štatistické postupy).

Konkrétny obsah recenzného posudku vychádza z požiadaviek redakcie časopisu (viď napríklad: Journal Of Tourism and Services).

Krok 5: Rozhodnutie o prijatí, úprave alebo zamietnutí rukopisu

Väčšinou je zriedkavé ak je rukopis prijatý už po prvom kole posudzovania. Pravdepodobnejším výsledkom prvého kola recenzného konania je žiadosť o úpravu rukopisu. Táto možnosť je príležitosťou vylepšiť rukopis tak, aby bol následne prijatý a publikovaný.

Dĺžka recenzného konania (čas od obdržania rukopisu do jeho zverejnenia) a podiel akceptovaných rukopisov je individuálny. Tieto údaje sú však často zverejňované na stránke zvoleného časopisu.