Ako nájsť výskumný problém hodný riešenia?

Jednou z prvých úloh doktoranda je nájsť aktuálny a zaujímavý výskumný problém hodný riešenia. To je možné docieliť iba dôkladnou analýzou riešených výskumných problémov v príslušnej oblasti výskumu. Výstup analýzy je možné (často skôr nutné) použiť okrem dizertačnej práce aj v rámci článkov, projektov a podobne.

Analýza riešených výskumných problémov v príslušnej oblasti výskumu je pomerne jednoduchá avšak časovo náročná. V prvom rade je nutné vyhľadať vhodné kľúčové slová, zostaviť vyhľadávací reťazec a následne s jeho pomocou vyhľadať všetky výskumné štúdie, ktoré riešia daný problém. Do úvahy je pritom nutné brať najmä štúdie, ktoré boli publikované vo významných a vplyvných vedeckých časopisoch.

Samotný postup je však možné uskutočniť aj „od konca.“ Vyhľadať štúdie publikované vo zvolenom vedeckom časopise a následne použiť kľúčové slová z vyhľadaných štúdií pre ďalšie vyhľadávanie.

Kľúčové slová a vyhľadávacie reťazce

Vyhľadávanie výskumných štúdií prebieha v citačných indexoch ako sú Web Of Science, Scopus, Google Scholar a iných, a to s pomocou kľúčových slov zostavených do vyhľadávacích reťazcoch.

Kľúčové slová je možné určiť predovšetkým na základe skúseností, ale aj podľa kľúčových slov použitých v už publikovaných štúdiách.

Tvorba vyhľadávacích reťazcov presahuje rámec tohto článku, pre lepšiu predstavu však možno uviesť jednoduchý reťazec pre vyhľadanie štúdií o spoločenskej zodpovednosti v malých a stredných podnikoch (CSR AND SME*) a zložitejší reťazec vyhľadávajúci štúdie so zameraním na jeden z cieľov udržateľného rozvoja (Dôstojná práca a hospodársky rast – viď úvodná fotografia).

Významné a vplyvné vedecké časopisy

Pri vyhľadávaní významných a vplyvných vedeckých časopisoch je možné vychádzať zo zoznamov významných časopisov alebo z scientometrických údajov.

Medzi vo všeobecnosti akceptované zoznamy významných časopisov v oblasti výskumu ekonómia a manažment patria FT50, AJG alebo ABDC.

Pre vyhľadávanie časopisov podľa scientometrických údajov je možné využiť Journal Citation Reports™ (dostupné iba s registráciou) alebo SJR Scimago Journal & Country Rank (dostupné aj bez registrácie). 

Keďže je vhodné zamerať sa iba na významné a vplyvné vedecké časopisy je dôležité vyberať časopisy zaradené do kvartilov Q1 alebo Q2 (ideálne podľa AIS). V prostredí Web Of Science je možné využiť napríklad aj príslušnosť časopisu k indexu Social Science Citation Index – SSCI.

Takýto zoznam časopisov nájdete aj v priloženom súbore (stav k 25.12.2022).

Analýza riešených výskumných problémov

Ak začíname s analýzu riešených výskumných problémov „od konca,“ stiahneme si z príslušného citačného indexu (napríklad Web Of Science alebo Scopus) štúdie publikované v identifikovanom časopise (napríklad) za posledné tri roky a snažíme sa podľa abstraktov vyhľadať štúdie zodpovedajúce nášmu zámeru. Tieto nám umožnia lepšie formulovať kľúčové slová do vyhľadávacieho reťazca a tak identifikovať aj štúdie publikované v ďalších časopisoch.

Následne všetky identifikované študie, najlepšie vo „full textovej“ podobe, podrobíme analýze stavu poznatkov v danej výskumnej oblasti. Iba na jej základe sme následne schopní formulovať aktuálny a zaujímavý výskumný problém.

1 odpovedať

Spätné odkazy a spätné upozornenia

  1. […] identifikovaného problému hodného riešenia (výskumnej […]

Komentáre sú vypnuté.