Čo by mal obsahovať vedecký článok? Kontrolný zoznam

Abstrakt

Hlavným cieľom abstraktu je presvedčiť čitateľa o dôležitosti prečítať si článok a editora o prijatí článku a jeho posunutí do recenzného konania!

Abstrakt obsahuje:

 • Vymedzenie identifikovaného problému hodného riešenia (výskumnej medzery).
 • Teóriu, na ktorú navrhovaným riešením problému autori nadväzujú.
 • Cieľ.
 • Vysvetlenie jedinečnosti zvoleného prístupu.
 • Stručné informácie o použitých metódach riešenia zvoleného problému
 • Kľúčové výsledky.
 • Konkrétnu hodnotu výsledkov pre teóriu a prax.

Úvod 

Úvod vysvetľuje ako článok prispieva k medzinárodnej literatúre v danej oblasti v porovnaní s najnovšími prácami publikovanými vo významných vedeckých časopisoch!

Úvod obsahuje:

 • Vymedzenie identifikovaného problému (výskumnej medzery).
 • Teóriu, na ktorú navrhovaným riešením problému autori nadväzujú.
 • Cieľ.
 • Vysvetlenie jedinečnosti prístupu.
 • Stručné informácie o použitých metódach riešenia zvoleného problému.
 • Stručný opis jednotlivých častí článku v poslednom odseku.
 • Odkazy na relevantnú literatúru spravidla mladšiu ako 3 roky!

Prehľad literatúry

Prehľad literatúry:

 • Podrobne vysvetľuje identifikovaný problém a teóriu, na ktorú navrhovaným riešením problému autori nadväzujú.
 • Sumarizuje rôzne možnosti/perspektívy riešenia problému.
 • Ukazuje kto sa podobnou výskumnou témou zaoberal predtým a aké výsledky dosiahol.
 • Explicitne charakterizuje jedinečnosť prístupu.
 • Vysvetľuje formulované hypotézy a vybrané premenné.
 • Využívané sú predovšetkým „klasické“ práce v skúmanej oblasti a najnovšie publikácie (spravidla nie staršie ako päť rokov). Väčšina použitých prác pochádza z významných vedeckých časopisov indexovaných vo WoS a Scopus.
 • Neobsahuje nevýznamné alebo lokálne publikácie a knihy.
 • Nadväzuje aj na predchádzajúce vlastné práce.

Metodika výskumu

Metodika výskumu je „receptom“, ktorý umožňuje zvolený postup zopakovať a overiť prezentované výsledky.

Metodika výskumu obsahuje:

 • Cieľ/výskumné otázky/hypotézy.
 • Základný súbor, spôsob výberu vzorky, deskriptívne charakteristiky vzorky.
 • Spôsob zberu dát.
 • Charakteristiku jednotlivých premenných s ohľadom na ich vzťah k riešenému problému, zvolenej teórií a spôsobu ich merania (validita a reliabilita) spolu s odkazmi na predchádzajúce štúdie, ktoré spôsoby merania premenných použili.
 • Bližšiu charakteristiku použitých štatistických metód a spôsob overenia všeobecných predpokladov pre použitie zvolených štatistických metód na zozbieraných dátach. Odôvodnenie zvoleného postupu.
 • Slabé stránky a obmedzenia použitého postupu a ich možný vplyv na výsledky.

Výsledky

Výsledky sú:

 • Podrobne a zmysluplne vysvetlené s ohľadom na riešený problém/výskumné otázky/hypotézy.
 • Vhodne podporené štatistickými výstupmi (spravidla nielen deskriptívnymi) a doplnené tabuľkami a grafmi.

Diskusia

Diskusia obsahuje:

 • Zhodnotenie dosiahnutých výsledkov v kontexte zistení iných autorov.
 • Konkrétnu hodnotu výsledkov pre teóriu a prax.

Záver

Záver obsahuje:

 • Všeobecné zhrnutie článku, jeho najvýznamnejších výsledkov a zistení.
 • Slabé stránky a obmedzenia použitého postupu a ich vplyv na výsledky.
 • Návrhy pre budúci výskum.

Použitá literatúra

Autori:

 • použili najmä aktuálnu literatúru z významných vedeckých časopisov indexovaných vo WoS a Scopus,
 • nevynechali hlavné štúdie z riešenej oblasti,
 • nepoužili vo významnej miere nevýznamné alebo lokálne publikácie a knihy.

Zhrnutie

 • Autori článku sú pripravení zverejniť anonymizované zdrojové dáta, ktoré viedli k prezentovaným výsledkom.
 • Autori dodržali požiadavky konkrétneho vedeckého časopisu/konferencie na obsah a štruktúru článku.

Vyššie uvedený kontrolný zoznam je možné analogicky aplikovať aj na dizertačnú prácu.