9 metodologických chýb, ktoré zaručene spôsobia odmietnutie článku redakciou

Nasledovných 9  metodologických chýb zaručene spôsobí odmietnutie vášho článku už pred jeho odoslaním na odborné recenzovanie:

  1. Nesprávne zosúladenie výskumných metód a výskumného problému/otázok/teórie: Používanie metód, ktoré nie sú vhodné na zodpovedanie položených výskumných otázok.
  2. Neadekvátny výskumný dizajn: problém s dôveryhodnosťou, konzistentnosťou, replikovateľnosťou, platnosťou, spoľahlivosťou alebo kvalitou výskumného dizajnu.
  3. Problémy s výskumnou vzorkou, ktoré podkopávajú zovšeobecnenie zistení: nereprezentatívne alebo neobjektívne techniky výberu vzorky, nedostatočná (veľmi malá) veľkosť vzorky neposkytujúca dostatočnú štatistickú silu. Nevhodná vzorka (niektoré časopisy odmietajú publikovať príspevky založené na výskume študentov).
  4. Neadekvátna operacionalizácia konštruktov: Príspevky môžu byť zamietnuté kvôli zlej definícii a meraní kľúčových konštruktov. Použitiu nevalidovaných alebo nedostatočne overených postupov merania konštruktov, respektíve postupov založených na mnohých rôznych zdrojoch, a teda vyžadujúcich ich úplnú validáciu.
  5. Obavy z kvality údajov: Zahŕňa to používanie zastaraných (veľmi starých), neúplných alebo nespoľahlivých údajov.
  6. Nevhodné techniky analýzy údajov: Ide o použitie nesprávnych alebo menej vhodných nástrojov a techník analýzy údajov.
  7. Príspevky založené výlučne na bibliometrickej analýze, deskriptívnych recenziách, deskriptívnej metaanalýze a analýze sentimentu: Hoci tieto príspevky poskytujú zaujímavé poznatky o vývoji tém a trendoch, často im chýba teoretická hĺbka a preto sú mnohé z nich odmietané vysokokvalitnými časopismi. V tomto prípade redakcie uprednostňujú silné literárne prehľady, ktoré presahujú jednoduchý opis existujúceho stavu. Identifikujú kľúčové obmedzenia súčasných teórií a modelov a demonštrujú možnosti riešenia týchto obmedzení.
  8. Nedostatok krížovej validácie výsledkov.
  9. Neadekvátne vykazovanie metodických postupov: nedostatočná transparentnosť v používaných metódach, postupoch, nástrojoch a analytických technikách. 

Riešenie týchto 9 metodologických chýb je zásadné pre zvýšenie šance na publikovanie článku.

Odporúčaná literatúra:

Poznámky na záver

Článok bol preložený a upravený z článku professora Yogesh K Dwivedi, editora časopisu: International Journal of Information Management

Foto: professor Yogesh K Dwivedi na konferencii ACIEK IAE Sorbonne Paris 2024