Čo dokáže odhaliť skríning sociálnych sietí o budúcich zamestnancoch z radov generácie Z?

Vo svojom novom článku sa doktorandi Ing. Jakub Holúbek a Mgr. Lucia Ferenčáková zamysleli nad tým, čo dokáže odhaliť skríning sociálnych sietí o budúcich zamestnancoch z radov generácie Z. Cieľom článku, na ktorom sa spolupodieľali, tak bolo vytvoriť individuálne profily generácie Z z pohľadu ich vzťahu k bezpečnosti na sociálnych sieťach, ktoré by mohli slúžiť ako základ pre segmentačné stratégie personalistov pri nábore zamestnancov z radov generácie Z.

Výskum identifikoval tri typy užívateľov sociálnych sietí medzi uchádzačmi o zamestnanie z radov generácie Z. Prvým typom je uchádzač, ktorý sa zdráha zverejňovať informácie a zároveň sa málo venuje zabezpečeniu svojho profilu. Druhým typom je uchádzač, ktorý je ochotný zverejňovať informácie, ale na zabezpečení svojho profilu mu nezáleží. Tretím typom je uchádzač, ktorý je ochotný zverejňovať informácie a zároveň dbá na zabezpečení svojho profilu. Výsledky výskumu tak ukazujú, že generácia Z nemá jednotný prístup k používaniu sociálnych sietí. Tieto rozdiely je preto potrebné zohľadniť v rámci stratégií náborového procesu, a to najmä v kontexte informácií dostupných zo skríningu sociálnych sietí.

Zdroj:

Holúbek, J., Ferenčákova, L., Gajdka K., et al. (2024). Generation Z’s social networks behavior: implications for cyber screening in HR management. Polish Journal of Management Studies, 29(2), 254-272. https://doi.org/10.17512/pjms.2024.29.2.13.

9 metodologických chýb, ktoré zaručene spôsobia odmietnutie článku redakciou

Nasledovných 9  metodologických chýb zaručene spôsobí odmietnutie vášho článku už pred jeho odoslaním na odborné recenzovanie:

 1. Nesprávne zosúladenie výskumných metód a výskumného problému/otázok/teórie: Používanie metód, ktoré nie sú vhodné na zodpovedanie položených výskumných otázok.
 2. Neadekvátny výskumný dizajn: problém s dôveryhodnosťou, konzistentnosťou, replikovateľnosťou, platnosťou, spoľahlivosťou alebo kvalitou výskumného dizajnu.
 3. Problémy s výskumnou vzorkou, ktoré podkopávajú zovšeobecnenie zistení: nereprezentatívne alebo neobjektívne techniky výberu vzorky, nedostatočná (veľmi malá) veľkosť vzorky neposkytujúca dostatočnú štatistickú silu. Nevhodná vzorka (niektoré časopisy odmietajú publikovať príspevky založené na výskume študentov).
 4. Neadekvátna operacionalizácia konštruktov: Príspevky môžu byť zamietnuté kvôli zlej definícii a meraní kľúčových konštruktov. Použitiu nevalidovaných alebo nedostatočne overených postupov merania konštruktov, respektíve postupov založených na mnohých rôznych zdrojoch, a teda vyžadujúcich ich úplnú validáciu.
 5. Obavy z kvality údajov: Zahŕňa to používanie zastaraných (veľmi starých), neúplných alebo nespoľahlivých údajov.
 6. Nevhodné techniky analýzy údajov: Ide o použitie nesprávnych alebo menej vhodných nástrojov a techník analýzy údajov.
 7. Príspevky založené výlučne na bibliometrickej analýze, deskriptívnych recenziách, deskriptívnej metaanalýze a analýze sentimentu: Hoci tieto príspevky poskytujú zaujímavé poznatky o vývoji tém a trendoch, často im chýba teoretická hĺbka a preto sú mnohé z nich odmietané vysokokvalitnými časopismi. V tomto prípade redakcie uprednostňujú silné literárne prehľady, ktoré presahujú jednoduchý opis existujúceho stavu. Identifikujú kľúčové obmedzenia súčasných teórií a modelov a demonštrujú možnosti riešenia týchto obmedzení.
 8. Nedostatok krížovej validácie výsledkov.
 9. Neadekvátne vykazovanie metodických postupov: nedostatočná transparentnosť v používaných metódach, postupoch, nástrojoch a analytických technikách. 

Riešenie týchto 9 metodologických chýb je zásadné pre zvýšenie šance na publikovanie článku.

Odporúčaná literatúra:

Poznámky na záver

Článok bol preložený a upravený z článku professora Yogesh K Dwivedi, editora časopisu: International Journal of Information Management

Foto: professor Yogesh K Dwivedi na konferencii ACIEK IAE Sorbonne Paris 2024

Silná online prítomnosť autorov: tajný kľúč k lepšej akceptácii vedeckých článkov

Pred samotným posúdením článku si editor najprv vyhľadá informácie o autoroch. Zisťuje si ich odborné zázemie, predchádzajúce publikácie a prínos v danej oblasti. Uprednostní pritom autorov, ktorí sú na svoje predchádzajúce články skutočne hrdí a aktívne prispievajú k ich šíreniu. Takýto prístup poukazuje na ich oddanosť a angažovanosť a zvyšuje dôveryhodnosť a prestíž ich práce. Silná online prítomnosť, a teda aktualizované a profesionálne spracované profily autorov, zvyšujú šance na pozitívne hodnotenie a prijatie článku do prestížneho časopisu.

Silná online prítomnosť zároveň poskytuje niekoľko ďalších výhod:

 • zvyšuje citovanosť článkov,
 • umožňuje nadviazať kontakty s relevantnými zainteresovanými stranami,
 • otvára dvere k novým príležitostiam a lepším profesijným možnostiam po ukončení štúdia.

Aké online profily zaujímajú editorov?

Google Scholar je často vôbec prvý profil, ktorý si editor pozrie. Jednak je všetkým dostupný a so šikovným zásuvným modulom (ExCITATION journal ranking) do Google Chrome je okamžite vidieť v akom type časopisu (podľa kvartilu) publikujete. Rozhodne vyskúšajte.

Web of Science a Scopus sú relatívne samostatnou kategóriou profilov. Rozhodne tu nevyzerá dobre, ak autor nemá adoptovaný vlastný profil, má viac profilov alebo dokonca má v profile publikácie, ktoré nenapísal (čo sa žial stáva pomerne bežne, vďaka nedokonalosti oboch databáz).

LinkedIn je v poslednej dobe v stredobode záujmu editorov, a to predovšetkým pre snahu šíriť publikované poznatky aj odbornej verejnosti a vo viere, že pomáha lepšej citovanosti článkov.

A bez ORCIDu sa dnes už hádam ani žiaden článok do časopisu poslať nedá.

Predchádzajúci zoznam online nástrojov je len prvým krokom k vybudovaniu silnej online prítomnosti a osobnej značky autora. Využiť možno v podstate všetko, čo dnešný online svet ponúka, od sociálnych sietí ako sú ResearchGate, Facebook, X, Reddit až po vlastnú webovú stránku.

Rada na záver

Nezabudnite byť konzistentní v aktualizácii vašich profilov a publikovaní príspevkov. Zamerajte sa na kvalitný a relevantný obsah. Aktívne komunikujte so svojím publikom. Zvýšite tak svoju šancu v publikovaní vo významných vedeckých časopisoch. Vybudovanie silnej online prítomnosti je investíciou, ktorá sa rozhodne vyplatí.

Ochota Generácie Z zdieľať osobné informácie v prostredí sociálnych médií

V súčasnom digitálnom prostredí je bežné, že spotrebitelia zdieľajú svoje osobné informácie výmenou za digitálne služby. Tieto údaje sú následne využívané na prispôsobenie obsahu a cielenie reklám. Ochota Generácie Z zdieľať osobné informácie v prostredí sociálnych médií sa tak stáva základným pilierom udržateľnosti moderných obchodných modelov.

V tomto kontexte si zaslúži osobitné uznanie práca doktorandky Mgr. Lucie Ferenčákovej, ktorá úspešne publikovala článok v prestížnom vedeckom časopise Oeconomia Copernicana (JIF Q1, 8,5, AIS Q3). V článku sa zameriava na komplexné hodnotenie faktorov ovplyvňujúcich ochotu Generácie Z zdieľať osobné informácie online, pričom jej výsledky naznačujú, že takýmito faktormi sú najmä pozitívne postoje k reklame a náchylnosť na ovplyvnenie zo strany referenčných skupín.

Doktorandka tak svojou prácou nielenže prispela k rozšíreniu vedeckého poznania, ale poskytuje aj praktické usmernenia pre tvorcov politík a marketingových stratégov v oblasti sociálnych médií. 

Zdroj:

Rózsa, Z., Ferenčáková, L., Zámek, D., & Firstová, J. (2024). Generation Z’s perception of privacy on social media: Examining the impact of personalized advertising, interpersonal relationships, reference group dynamics, social isolation, and anxiety on self-disclosure willingness. Oeconomia Copernicana, 15(1), 229–266. https://doi.org/10.24136/oc.2956

Prvý dojem rozhoduje aj vo vede!

Prvý dojem je neoddeliteľnou súčasťou procesu posudzovania a často rozhoduje o tom, či bude príspevok redaktormi prijatý na ďalšie posúdenie alebo rovno odmietnutý. Medzi najdôležitejšie prvky, ktoré prispievajú k tomuto prvotnému dojmu patria abstrakt a úvod. Nemenej podstatnou je publikačná história spoluautorov.

Zvládnutie vyššie uvedenej výzvy a mnoho ďalších aspektov publikovania vo významných časopisoch bolo kľúčovým obsahom Kurzu akademického písania ECBR na Vysokej škole ekonomickej v Prahe v dňoch 21-22. marca 2024.

Hlboké pochopenie a praktické zručnosti potrebné pre úspešné prezentovanie ich vedeckej práce na medzinárodnej úrovni prezentovali redaktori prestížnych vedeckých časopisov prof. Alberto Ferraris (Web of Science ResearcherID: K-5240-2019, Scopus Author Identifier 56168763600, ORCID, Highly Cited Researcher 2022) a prof. Gabriele Santoro (Web of Science ResearcherID: AER-0191-2022, Scopus Author Identifier 57188548742, ORCID, Highly Cited Researcher 2022, 2023).

Úvod do strategického riadenia

Krátka fotoreportáž z prednášky doktoranda Panevropskej univerzity Ing. Horymíra Kalmusa na tému Úvod do strategického riadenia.

V prednáške sa doktorand zameral na role manažmentu pri tvorbe stratégie v podniku Swarco Traffic CZ – inteligentné dopravné systémy.

Pobyt doktoranda bol financovaný z programu Erasmus Plus.

Personalizácia práce a udržateľný pracovný výkon

Publikovanie vedeckého článku vo vynikajúcom časopise je pre každého doktoranda splnením sna a významným úspechom. Uverejnením článku Personalizácia práce a udržateľný pracovný výkon vo vedeckom časopise Equilibrium. Quarterly Journal of Economics and Economic Policy (AIS: Q1) sa takýto sen splnil aj Ing. Jakubovi Holúbkovi.

V publikovanom systematickom prehľade literatúry sa zaoberá personalizáciou práce (job crafting), a teda procesom, v ktorom zamestnanci proaktívne pretvárajú svoje pracovné miesta s cieľom, aby lepšie zodpovedali ich zručnostiam, záujmom, hodnotám a aby sa im práca vykonávala lepšie, príjemnejšie, efektívnejšie a aby v nej cítili hlbší význam a zmysel.

Štúdia ponúka čitateľovi systematický a prehľadný zoznam dostupných kvalitných zdrojov z oblasti personalizácie práce. Okrem toho môžu byť výsledky užitočné pre firmy, ktoré sa snažia trvalo zlepšiť pracovný výkon svojich zamestnancov.

Tento úspech je nielen oslavou doktorandovej práce, ale je aj inšpiráciou pre ostatných mladých vedcov, ktorí usilujú o dosiahnutie výnimočných výsledkov vo svojich akademických a vedeckých snahách. Publikácia v takomto vedeckom časopise nielenže zvyšuje viditeľnosť a uznávanosť mladého vedca, ale otvára aj dvere k ďalším príležitostiam, ako sú spolupráce, granty a akademické pozície. Je to krok k budovaniu úspešnej vedeckej kariéry a motivácia pre pokračovanie v hľadaní nových objavov a riešení.

Zdroj:

Rózsa, Z., Folvarčná, A., Holúbek, J., & Veselá, Z. (2023). Job crafting and sustainable work performance: A systematic literature reviewEquilibrium. Quarterly Journal of Economics and Economic Policy18(3), 717–750. https://doi.org/10.24136/eq.2023.023

Ako firmy hľadajú nových zamestnancov

Krátka fotoreportáž z prednášky externej doktorandky  PhDr. Petry Kováčovej (Ikea) na tému Ako firmy hľadajú nových zamestnancov.

Angažovanost v projektovom riadení

Pozrite si krátku fotoreportáž z prednášky externého doktoranda  Ing. Mgr. Ondřeja Drahotského (Škoda Auto) na tému Anažovanosť v projektovom riadení. .