Likertové škály

Likertove škály sú jedným z najrozšírenejších spôsobov merania postojov a názorov. Skladajú sa z výroku a stupnice, na ktorej respondent vyjadruje mieru súhlasu resp. nesúhlasu s výrokom. Napríklad:

Etiku v podnikaní považujem za dôležitú.

Rozhodne súhlasím | Súhlasím | Nezaujímam postoj | Nesúhlasím | Rozhodne nesúhlasím

Pred použitím Likertových škál je nutné sa zamyslieť nad nasledovnými otázkami:

 • Ako by mal byť formulovaný výrok?
 • Koľko stupňovú stupnicu použijeme na zachytenie odpovedí respondentov?
 • Aké verbálne kotvy použijeme v stupnici?
 • Ako dizajn výroku a stupnice ovplyvní spoľahlivosť (reliabilitu) a platnosť (validitu) merania postojov respondentov?

Ako formulovať výroky pre Likertové škály?

V prvom rade by výrok mal byť formulovaný tak, aby mu respondent porozumel, poznal naň odpoveď a bol ochotný odpovedať. Okrem často využívanej pozitívnej formulácie výroku je užitočné využívať aj negatíve formulácie výrokov. Tie potom slúžia na kontrolu miery pozornosti respondentov pri vypĺňaní odpovedí.

Koľko stupňov použiť?

Pri úvahách o počte stupňov je užitočné sa zamyslieť nad nasledovnými otázkami:

 • Akú mieru rozlíšenia odpovedí potrebujeme, do akej miery budú respondenti schopní rozlíšiť svoje odpovede, koľko respondentov budeme mať?
 • Párny alebo nepárny počet stupňov?

Odpoveď na prvú otázku je potrebné zvážiť najmä v súvislosti s citlivosťou niektorých štatistických testov na malý počet odpovedí. Odpoveď na druhú otázku súvisí s možnosťou dať alebo nedať respondentovi príležitosť nezaujať vyhranený postoj (vybrať si strednú možnosť).

Verbálne kotvy a celkový dizajn výroku a stupnice

Skutočnosť, že Likertove škály sú jedným z najrozšírenejších spôsobov merania postojov a názorov neznamená, že je to zároveň aj ten najjednoduchší spôsob. Vyššie uvedené otázky a odpovede sú preto do určitej miery zjednodušením problematiky. Pre zmysluplné využitie Likertvých škál je vždy užitočné konfrontovať aj poznatky publikované v odbornej literatúre.

Príklady často používaných stupníc v slovenskom a anglickom jazyku

Súhlas (Agreement)

 • Rozhodne súhlasím (Strongly agree)
 • Súhlasím (Agree)
 • Nezaujímam postoj (Neither agree nor disagree)
 • Nesúhlasím (Disagree)
 • Rozhodne nesúhlasím (Strongly disagree)

Spokojnosť (Satisfaction)

 • Veľmi spokojný (Very satisfied)
 • Spokojný (Satisfied)
 • Ani spokojný, ani nespokojný (Neither satisfied nor dissatisfied)
 • Nespokojný (Dissatisfied)
 • Veľmi nespokojný (Very dissatisfied)

Pravdepodobnosť (Probablity)

 • Veľmi pravdepodobné (Very probable)
 • Trochu pravdepodobné (Somewhat probable)
 • Stredne pravdepodobné (Moderately probable)
 • Trochu nepravdepodobné (Somewhat improbable)
 • Veľmi nepravdepodobné (Very improbable)

Postoj k hľadaniu si práce prostredníctvom sociálnych sietí

Venujte prosím niekoľko minút svojho času vyplneniu dotazníka, ktorým zisťujeme Váš postoj k hľadaniu si práce prostredníctvom sociálnych sietí (Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn).