• Výskum eko-inovačného potenciálu | malých a stredných podnikov

Cieľ projektu „Výskum eko-inovačného potenciálu MSP v kontexte trvalo udržateľného rozvoja“

Súčasné poznatky o tom ako MSP inovujú obchodné modely, aby implementovali zásady trvalej environmentálnej, sociálnej a ekonomickej udržateľnosti, a tiež do akej miery tieto inovácie vedú k získaniu konkurenčnej výhody stále absentujú. Cieľom projektu je vytvorenie konzistentnej metodiky na kvantifikáciu determinantov udržateľného rastu MSP v krajinách Vyšehradskej štvorky (V4).

Zúčastnené inštitúcie

Finančná podpora

VEGA 1/0364/22 Výskum eko-inovačného potenciálu malých a stredných podnikov v kontexte trvalo udržateľného rozvoja.

Výstupy

  • Perotti, F. A., Bargoni, A., De Bernardi, P., & Rozsa, Z. (2024). Fostering Circular Economy through Open Innovation: Insights from Multiple Case Study. Business Ethics, the Environment & Responsibility,n/a(n/a). https://doi.org/https://doi.org/10.1111/beer.12657

  • Belas, J., Smrcka, L., Palcak, L., & Khan, K. A. (2023). The Influence of Csr on Significant Factors of Smes Human Resource Management in V4 Countries [Article]. Transformations in Business & Economics,22(2), 178-195. <Go to ISI>://WOS:001073477500012

  • Makarenko, I., Bilan, Y., Streimikiene, D., & Rybina, L. (2023). Investments Support for Sustainable Development Goal 7: Research Gaps in the Context of Post-Covid-19 Recovery [Article]. Investment Management and Financial Innovations, 20(1), 151-173. https://doi.org/10.21511/imfi.20(1).2023.14

  • Rózsa, Z., Folvarcná, A., Holúbek, J., & Veselá, Z. (2023). Job Crafting and Sustainable Work Performance: A Systematic Literature Review [Review]. Equilibrium-Quarterly Journal of Economics and Economic Policy, 18(3), 717-750. https://doi.org/10.24136/eq.2023.023

  • Rozsa, Z., Belas, J., Metzker, Z., & Klementová, I. (2022). The Intensity of Perception of Selected Personnel Risk Factors in the V4 Countries. Folia Oeconomica Stetinensia, 22(1), 243-262. https://doi.org/doi:10.2478/foli-2022-0012
  • Rozsa, Z., Holubek, J., Vesela, Z., & Soboleva, O. (2022). Antecedents and barriers which drive SMEs in relation to corporate social responsibility? Literature review. International Journal of Entrepreneurial Knowledge, 10(2 ), 107-122. https://doi.org/10.37335/ijek.v10i2.174
  • Çera, G., Khan, K. A., Bláhová, A., & Belas, J. Jr. (2022). Do owner-manager demographics in SMEs matter for corporate social responsibility? Equilibrium. Quarterly Journal of Economics and Economic Policy, 17(2), 511–531. doi: https://doi.org/10.24136/eq.2022.018