EMFSA 2022 – vystúpenie doktorandov

Doktorandi Jaroslav Belás, Jr. a Zdenko Metzker prezentovali výsledky výskumu na 7. medzinárodnej vedeckej konferencii EMFSA 2022 v Chorvátskej Pule. V rámci projektu VEGA 1/0364/22 Výskum eko-inovačného potenciálu malých a stredných podnikov v kontexte trvalo udržateľného rozvoja sa zaoberali Intenzitou vnímania vybraných personálnych rizikových faktorov v malých a stredných podnikov v krajinách V4.