PhD. mentoring | pre úspešný priebeh doktorandského štúdia

Hlavný cieľ programu PhD. mentoring

Hlavným cieľom programu PhD. mentoring je dlhodobá a individuálna podpora (potencionálnych) doktorandov a doktorandiek pred a počas doktorandského štúdia pozostávajúca predovšetkým:

  • vo výbere vhodného doktorandského štúdia,
  • v príprave prihlášky a projektu doktorandského štúdia,
  • v pomoci so študijnou a vedeckou časťou doktorandského štúdia,
  • v rozšírení profesijnej sieti doktoranda/doktorandky.

Všetky kroky programu PhD. mentoring  vedú k úspešnému spracovaniu a obhajobe dizertačnej práce.

Cieľové skupiny programu PhD. mentoring

Program je určený predovšetkým pre študentov, ktorí pracujú alebo podnikajú.

Výber vhodného doktorandského štúdia

Pomôžeme Vám s identifikáciu vlastných kariérnych cieľov a na základe Vašich možností stanovíme jednotlivé kroky ako tieto ciele dosiahnuť. V rámci tohto kroku programu PhD. mentoring Vám tiež poradíme s výberom vhodného školiteľského pracoviska (školy realizujúcej doktorandské štúdium), školiteľa, témy dizertačnej práce a aj formy doktorandského štúdia.

Príprava prihlášky a projektu doktorandského štúdia

Poradíme Vám pri príprave projektu dizertačnej práce, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou prijímacej skúšky na doktorandské štúdium.

Pomoc so študijnou a vedeckou časťou doktorandského štúdia

Študijná časť doktorandského štúdia pozostáva z prednášok a seminárov. Najmä u externých doktorandov je často v tejto časti doktorandského štúdia dôležitá podpora sebavedomia začínajúcich vedkýň a vedcov.

Súčasťou vedeckej časti doktorandského štúdia je pravidelné zverejňovanie výsledkov skúmania a aktívna účasť na vedeckých podujatiach. V rámci tejto časti programu sa sústredíme najmä na podporu vhodných publikačných aktivít doktoranda/doktorandky.

Rozšírenie profesijnej siete doktoranda/doktorandky

V rámci programu sprostredkujeme doktorandovi/doktorandke dôležité kontakty potrebné pre naštartovanie kariéry.

Ako na to?

  1. Prihláste sa do programu PhD. mentoring
  2. Absolvujte úvodné stretnutie s potenciálnym mentorom/mentorkou
  3. Dohodnite si rozsah služieb v rámci programu PhD. mentoring
  4. Absolvujte vlastný mentoringový program
  5. Oslávte získanie titulu PhD. 🙂

Potrebujete vedieť viac? | Pošlite nám správu